ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.0001-01 สามแยกบ้านส้มโฮง หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 11เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 2.64MB)